İzmir Arkas Spor Kulübü olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak için gerekli dikkat ve özeni gösteriyoruz. İzmir Arkas Spor Kulübü Aydınlatma Metni’ne aşağıda yer alan linkten ulaşabilirsiniz.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

VERİ SORUMLUSU: İzmir Arkas Spor Kulübü

7532/1 Sokak No:6/1 Örnekköy / Karşıyaka / İzmir

İzmir Arkas Spor Kulübü (“Kulüp”) olarak müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve çalışanlarımız dahil Kulübümüz ile ilişkili şahısların isim/soy isim, adres, elektronik posta adresi, iletişim bilgileri, mesleği, görsel ve işitsel veriler ile çocuklar için düzenlenen kurs ve kamplarda toparlanan/kaydedilen çocuğa ait isim/soy isim, adres, doğum yeri ve tarihi, cinsiyet, telefon numarası, elektronik posta adresi, sosyal medya adresi, görsel ve işitsel veriler olmak üzere uhdemizde bulunan kişisel verileri; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) başta olmak üzere ilgili uluslararası ve ulusal mevzuat çerçevesinde aşağıda ayrıntılı olarak açıklanan şekilde işlemekte, saklamakta ve korumaktayız.

Bu nedenle, KVKK kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak isteriz.

1. Kişisel Verileri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz; bu aydınlatma metninde belirtilen amaç ve kapsamda, her türlü sözlü, yazılı ve/veya elektronik ortamda toplanan “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi” ifade etmektedir.

Kişisel verileriniz; KVKK tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde, KVKK’nın 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında gerçek ve tüzel kişiler ile aşağıda yer alan amaçlarla yurt içinde ve yurt dışında işlenebilmekte ve yurt içine ve yurt dışına aktarılabilmektedir.

Kişisel verileriniz, Kulübümüz ve Kulübümüz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları gibi araçlar üzerinden, Kulübümüz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla toplanmakta olup, Kulübümüz ile müşteri, tedarikçi veya çalışan sıfatı ile paylaştığınız kişisel verileriniz KVKK’ya uygun şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek, yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanacak, profilleme için kullanılabilecek ve sınıflandırılabilecektir.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:

Kişisel verileriniz;

· Hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde,

· İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,

· Doğru ve güncel olarak,

· Belirli açık ve meşru amaçlar ile

İşlenecektir.

Veri sorumlusu olarak kişisel verileriniz;

· Elektronik posta ve çevrimiçi reklam gibi yollarla düzenlenecek spor, müzik okulları ve kamplar hakkında bilgilendirme yapılabilmesi,

· Açılan veya açılması planlanan kurslar ve çocuk kamplarına ilişkin başlama bitiş tarihleri ve kurs veya kamp programlarının iptal/değişiklik durumlarına ilişkin bilgilendirmelerin yapılabilmesi,

· Açılacak olan spor okulları, müzik okulları ile kampların planlamalarının sağlanabilmesi

· Spor ile müzik okullarımıza ve düzenlediğimiz kamplara ilişkin görüş ve önerilerinizin talep edilebilmesi,

· Hizmetlerimize dair yaşanan sorunlara ilişkin çözüm bulunabilmesi amacıyla işlenmesine İlgili mevzuat uyarınca;

· İşleyiş çerçevesinde zorunlu bilgi ve belgelerin düzenlenmesi ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilen bilgilerin saklanması ve paylaşılması, bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve diğer yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

· Sistem ve uygulamalarımız ile etkinliklerin gerçekleşeceği yerlerin güvenliğinin sağlanması amacıyla tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınabilmesi,

Amaçları ile işlenebilecektir.

Ayrıca, Kulübümüz ve bağlı ortaklık ve iştiraklerinin hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezi, internet ve sosyal medya sayfaları ile mobil uygulamalar ve benzeri vasıtaları kullandığınızda, Kulübümüz tarafından düzenlenen organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması:

KVKK ve yukarıda yer alan maddeler uyarınca toplanan kişisel verileriniz; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve yukarıda yer alan amaçlarla, Alsancak Müzik Okulu, Apeas Bytulay, Ege Cimnastik, İnovathink, Minik Parmaklar kamp etkinliklerine ilişkin işbirlikçi şirketler, ticari elektronik ileti gönderimi ile ilgili destek hizmet veren mobil medya şirketleri, ajanslar, medya ve reklam ajansları, Arkas Grup şirketleri ile bunların iş ortaklarına, tedarikçilerine, servis sağlayıcılarına, gerçek ve/veya tüzel kişi hissedarlarına, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, yurt içince veya yurt dışında aktarılabilmektedir. Ayrıca, gerektiği hallerde savunma hakkımızın kullanılabilmesi amacıyla avukatlarımız ile de paylaşılabilecektir.

Veriler, gerekli güvenlik ve hukuki önlemler alınarak burada bahsedilen amaçların gerçekleştirilmesi için bilgi işlem altyapılarına, bulut bilişim sistemlerine aktarılabilir, elektronik veya fiziki ortamlarda yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla arşivlenebilir.

4. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız:

KVKK Md. 11 uyarınca, kişisel veri sahibi olarak;

· Kişisel verilerinizi işlenip işlenmediğini öğrenme,

· Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

· Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

· Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

· İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

· İlgili mevzuat uyarınca yapılan kişisel verileriniz üzerinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

· Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Bu haklarınızı kullanmak için, taleplerinizi yazılı ve ıslak imzalı olarak yukarıda belirtilen veri sorumlusu adresine, elektronik ortamda ise güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak info@arkasspor.com e-posta adresimize veya www.arkasspor.com internet sitesinde yer alan iletişim bilgilerini kullanarak iletebilirsiniz. Kişisel verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak da bize talebinizi iletebilirsiniz.

Kulüp, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak talebinizi sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kulübümüz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

5. Tarafınıza Ticari Elektronik İleti Yollanması

Kulübümüz tarafından çağrı merkezi, internet ve sosyal medya sayfaları ile mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalar yoluyla yukarıda belirtilen amaçlarımız doğrultusunda hizmetlerimizi en üst seviyede tutmak ve geliştirilmesine yönelik olarak tarafınıza ticari elektronik ileti yollanmasını kabul ettiğiniz takdirde tarafınıza elektronik posta/SMS gönderilecektir.

Vermiş olduğunuz bu onay ihtiyari ve kendi takdirinizde olup; ilerleyen dönemlerde yine kendi takdirinizde olmak üzere herhangi bir gerekçe göstermeksizin her zaman talebiniz tarihi itibariyle Kulübümüzden elektronik ticari ileti almayı reddedebilirsiniz. Bu kapsamda tarafınıza gönderilen iletilerdeki seçenekler vasıtasıyla söz konusu iletilerin bazı veya tüm iletişim kanalları üzerinden iletiminin durdurulması talebinde bulunmanız üzerine talebiniz Kulübümüz tarafından yerine getirilecektir.

Konuyu saygıyla dikkatinize sunarız.

İzmir Arkas Spor Kulübü

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, kişisel verilerimin Kulübünüz tarafından işlenmesine ilişkin yukarıdaki bilgilendirme metnini aşağıda belirttiğim tarihte temin ettim; okudum, inceledim, değerlendirdim ve yukarıda bildirilen tüm hususlar konusunda Kulüp tarafından detaylıca bilgilendirildim.

Tarih Ad/Soyad-imza

SPORCUNUN

VELİSİNİN

Fatura bilgileri için gereklidir.

SPOR OKULLARI

Spor Okullarımız ve Gündüz Yaz Kampımız Hakkında Nereden Bilgi Sahibi Oldunuz?

Genel Kayıt Sözleşmesi

GENEL KAYIT SÖZLEŞMESİ

1. İş bu sözleşme, kulübümüz bünyesinde gerçekleştirilecek olan tüm sportif eğitim programları, çeşitli kamp ve organizasyonlarına kayıt şartlarını belirtmek amacıyla hazırlanmıştır.

2. Kurs ücretini yatırarak kaydolmuş öğrenci o andan itibaren kursiyer olarak nitelendirilir ve kurs kurallarına uymayı kabul eder. Kurs kurallarına uymayan kişiler önce sözlü sonra yazılı olarak uyarılır, tekrarı halinde kampla ilişkisi kesilir.

3. Kurs dahilinde izinsiz ilaç bulundurmak, alkol ve tütün mamulleri ile kesici alet barındırmak kesinlikle yasaktır.

4. Kurs idaresine yazılı olarak bırakılan emanetler dışında kayıp para veya eşya yokluğundan kampçı sorumludur.

5. Kurs kaydı yapılırken kampçının sportif ve sosyal etkinliklere katılmasında “Sağlık açısından (bedensel ve zihinsel) hiçbir sakıncası yoktur.” raporunu ibraz etmesi, ibraz etmemesi halinde firmamızın hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmeyeceğini, yatırmış olunan ve taahhüt edilen meblağın hiçbir koşulda geri alınamayacağını veli ve kampçı beyan ve taahhüt eder.

6. Herhangi bir acil durumda kampçıya ilk müdahale sağlık kuruluşuna yetiştirilinceye kadar kamp personeli tarafından yapılır. İlgili sağlık kuruluşuna giderken veli aranır ve kampçının gideceği devlet hastanesi veya özel hastane taahhüt edilir. Veliye ulaşılamaması halinde herhangi bir not yoksa en yakın devlet sağlık birimine götürülür.

7. Kursiyerin kurs süresi boyunca ulaşım hizmeti, servis kullanılacağı belirtilmediği sürece ailesi tarafından yapılır. Kamp dışına yapılan seyahatlerde kamp araçlarıyla intikallere aile tarafından izin verilmiştir.

8. Kursiyer kurs faaliyetlerinin tanıtım amaçlı görüntülenmesine, fotoğraf ve videolarının paylaşılmasına veli bedelsiz olarak izin verir.

9. Kurs programı içinde bulunan aktiviteler ile özellikle yelken/su aktivitelerinde eğitmenler tarafından verilen elbise, can yeleği, tişört, şapka vb. kıyafetlerin giyilmesi zorunludur. Kursiyer yalnız bir şekilde kesinlikle suya giremeyeceğini taahhüt eder.

10. Kurs içinde yaşanan herhangi bir sorunda kampçı ailesinden önce kurs koordinatörüyle iletişime geçer.

11. Kurs dahilinde özellikle aktiviteler sürecinde eğitmenler cep telefonlarını alma yetkisine sahiptirler. Kursiyer isterse cep telefonunu gün boyunca idareye emanet bırakabilir.

ÖDEME VE İADE ŞARTLARINA İLİŞKİN KURALLAR

1. İlk kayıt esnasında, ilk kayda özel olarak Sporcu/Kampçı/Kursiyerin başladığı tarihten itibaren kampın bitiş tarihine kadar olan ücret alınır, katılınmayan derslerin ücreti alınmaz. Devam eden kamplarda, ödemeler her kamp döneminin başında alınır. İlk giriş için derslerde Arkas Spor logolu kıyafet alınması zorunludur, Öğrenci farklı kıyafetle derslere katılamaz. Ödemesini belirtilen süre içerisinde yapmayan veliler mesaj veya telefon yoluyla uyarılır. Ödeme yapılmaması durumlarında Sporcu/Kampçı/Kursiyer derslere devam edemeyecektir, kulüple ilişiği kesilir. Herhangi bir mazeretle devamsızlık yapan Sporcu/Kampçı/Kursiyerden devamsızlık yaptığı günler için eksik ödeme alınması gibi bir durum söz konusu değildir. Kayıt dondurma yoktur.

2. Herhangi bir sebeple spor kulübü eğitim programına devam edemeyen sporcuya ücret iadesi yapılmaz, hakkı başka bir döneme aktarılamaz. Dönem başladıktan sonra ayrılanlardan dönem ücretinin %10’u kesilerek eğitim gördüğü günlere göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı iade edilir, eğitim ücreti ders saati ücreti olarak belirlenen ve dönem başlamadan ayrılanlara eğitim ücretinin %10’u iade edilir.

3. Yukarıda belirtilen şart ve kuralların, programın sorunsuz gerçekleşmesi ve eğitimin başarılı olabilmesi için gerekli olduğunu, katılımcının bu kurallara tam olarak uyacağını ve sporcu ahlakına uygun davranacağını, aksi takdirde velisi bulunduğum öğrencimin organizasyon ile ilişiğinin kesilebileceğini ve bu durumda öğrencimi temsil eden yasal veli/vasisi olarak herhangi bir talepte bulunmayacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim. İş bu sözleşme taraflarca karşılıklı kabul edilmiş olup yukarıdaki yazılı maddelere ve kurallara aykırılık halinde sözleşme tek taraflı feshedilebilecektir ve Genel Kayıt Sözleşmesi’ne aykırılık nedeniyle sözleşmenin tek taraflı feshi halinde ücret iadesi yapılmayacaktır.

Yukarıdaki yazılı maddelere ve kurallara uyacağımıza, aksi taktirde sözleşmenin gerekçeli olarak tek taraflı feshedilebileceğini beyan ederiz.

İş bu sözleşmenin taraflarca okunup, imzalanarak onaylandığını kabul ederiz.
Ticari Elektronik İleti Gönderilmesi Kapsamında Onay Metni

Ticari elektronik ileti gönderilmesi hakkında aydınlatma metninde açıklandığı şekilde, Arkas Spor Kulübü (“Kulüp”) tarafından bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri kapsamında spor okullarının etkinlik ve faaliyetleri hakkında bilgi verilebilmesi, kayıtların başlama ve bitiş tarihlerinin bildirilebilmesi, yeni açılacak kurslar hakkında tarafıma bilgi verilmesine ilişkin olarak Elektronik posta, SMS ve telefon çağrısı kanalları aracılığı ile tarafıma ticari elektronik ileti gönderilmesine onay veriyorum.

Elektronik İletişim Bilgileri:
· Elektronik Posta Adresi:
· Telefon Numarası:
Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Metni

Kişisel verilerin korunmasına yönelik olarak aydınlatma metnini (“Aydınlatma Metni”) okuduğumu, bu kapsamda tarafıma ait isim/soy isim, adresim, elektronik posta adresim, iletişim bilgilerim, mesleğim, görsel ve işitsel verilerim ile çocuklar için düzenlenen kurs ve kamplarda toparlanan/kaydedilen çocuğuma ait isim/soy isim, adres, doğum yeri ve tarihi, cinsiyeti, adresi, telefon numarası, elektronik posta adresi, sosyal medya adresi, görsel ve işitsel veriler ve çocuk ile yakınlık durumuna ilişkin kişisel verilerimin Arkas Spor Kulübü tarafından tarafımla iletişim kurulabilmesi, tarafıma elektronik posta ve çevrimiçi reklam gibi yollarla açılacak spor, müzik okulları ve kamplar hakkında bilgilendirme yapılabilmesi, açılan veya açılması planlanan kurslar ve çocuk kamplarına ilişkin başlama bitiş tarihleri ve kurs veya kamp programlarının iptal/değişiklik durumlarına ilişkin bilgilendirmelerin yapılabilmesi, açılacak olan spor okulları, müzik okulları ile kampların planlamalarının sağlanabilmesi ve spor, müzik okullarımız ile düzenlediğimiz kamplara ilişkin görüş ve önerilerin bildirilmesi, hizmetlerimize dair yaşanan sorunlara ilişkin çözüm bulunabilmesi, etkinliklerin gerçekleşeceği yerlerin güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla işlenmesine; bu bilgilerimin Alsancak Müzik Okulu,Apeas Bytulay,Ege Cimnastik,İnovathink, Minik Parmaklar kamp etkinliklerine ilişkin işbirlikçi şirketler, ticari elektronik ileti gönderimi ile ilgili destek hizmet veren mobil medya şirketleri, ajanslar, medya ve reklam ajansları, Arkas Grubu şirketleri de dahil olmak üzere bunların iş ortaklarına, tedarikçilerine, servis sağlayıcılarına, gerçek ve/veya tüzel kişi hissedarlarına; kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler ile yurt içinde ve/veya yurt dışında paylaşılmasına onay veriyorum.
ÖRNEKKÖY KAMPÜS SPOR OKULU KAYITLARI İÇİN KULLANILACAK İBAN;

İZMİR ARKAS SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ ARKAS SPOR YATIRIMLARI İKTİSADİ İŞLETMESİ
GARANTİ BANKASI
İZMİR TİCARİ ŞUBE
TR81 0006 2000 1000 0006 2970 70
Açıklama: Öğrenci Ad-Soyad/Branş/Fatura kesilecek TC numarası
ALSANCAK SPOR OKULU KAYITLARI İÇİN KULLANILACAK İBAN;

İZMİR ARKAS SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ ARKAS SPOR YATIRIMLARI İKTİSADİ İŞLETMESİ
AKBANK
EGE KURUMLAR ŞUBE
TR92 0004 6008 4888 8000 0733 57
Açıklama: Branş-Öğrencinin Adı-Soyadı-Fatura kesilecek kişinin Adı-Soyadı-TC No
BASKETBOL SPOR OKULU KAYITLARI İÇİN KULLANILACAK İBAN;

İZMİR ARKAS SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ ARKAS SPOR YATIRIMLARI İKTİSADİ İŞLETMESİ
YAPI KREDİ BANKASI
EGE TİCARİ ŞUBE
TR91 0006 7010 0000 0048 0790 32
Açıklama: Branş-Öğrencinin Adı-Soyadı-Fatura kesilecek kişinin Adı-Soyadı-TC NO